A kiadói szerződés

Platinum Kiadó Kft. (cégjegyzékszám: székhely: ügyvezető) – a továbbiakban: Kiadó – honlapján a Szerző által a mű feltöltése, egyben a Kiadó Általános Szerződési Feltételeinek elfogadását, és a kiadásra vonatkozó szerződést jelenti. A jelen szerződési feltételek elfogadásával, a felek között megállapodás jött létre, amelyet a felek írásbeli szerződésnek elfogadnak.

Kiadó Általános Szerződési Feltételei mindaddig érvényben vannak, míg arról írásban (a szerző által megadott e-mail címen) nem értesíti partnereit.

 1. A szerződés tárgya

1)      A Szerző által a Kiadó honlapján (www.platinumkiado.com) található könyvfeltöltés menüpontban elektronikus úton feltöltött mű – a továbbiakban: MŰ –, amely a szerző saját egyéni, eredeti alkotása.

2)      A Szerző a feltöltéssel egyidejűleg kijelenti, hogy kizárólagos szerzője az elektronikus úton feltöltött Műnek.

3)      A Szerző szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Kiadó jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy akadályozná. A Szerző kijelenti, hogy a jelen felhasználási jog engedélyezéséhez szükséges jognyilatkozatok megtételére kizárólagosan, és minden korlátozástól mentesen jogosult.

4)      A Kiadó nem köteles ellenőrizni a Szerző jogának fennállását és annak terjedelmét, így annak esetleges hiányából eredő valamennyi kártérítési felelősség Szerzőt terheli.

 1. A szerződés tartalma, a felhasználási jog

5)      A Szerző a jelen szerződési feltételek elfogadásával az 1) pontban meghatározott MŰ

 • nyomtatott könyv formában történő kiadására (többszörözés és forgalomba hozatal útján történő terjesztés), kivételt képez, ha a feltöltés során az ezzel kapcsolatos kiadást az arra alkalmas módon jelezte és kizárólag e-könyv kiadást rendelt meg a kiadótól. Önmagában az e-könyv kiadás díjköteles szolgáltatás.
 • digitális többszörözésére, azaz a mű tárolására digitális formában elektronikus eszközön, továbbá a mű számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolására,
 • digitális terjesztésére,
 • online lehívással való hozzáférhetővé tételére (internetes felhasználására),
 • idegen nyelvre történő fordítására,
 • idegen nyelven történő digitális többszörözésére és digitális terjesztésére, valamint online lehívással való hozzáférhetővé tételére

felhasználási engedélyt ad a Kiadó részére, azaz engedélyt ad a felhasználási jog gyakorlására. A felhasználási engedély keletkezteti a felhasználási jogot.

6)      A Szerző a jelen szerződési feltételek elfogadásával területi korlátozás nélkül, KÉT évi időtartamra – az időpont a könyv kiadásától számítódik, a szerződés aláírása és a könyv kiadása közötti időben a szerződés érvényes, arra harmadik féllel szerződést a szerző nem köthet– kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot enged a Kiadónak a mű 5) pontban körülírt felhasználására. Amennyiben a feltöltött mű, egy már feltöltött, és a Platinum Kiadóval szerződött mű újabb kiadása, úgy az előző kiadás szerződése az új kiadás megjelenésével egyidőben megszűnik, és az új szerződésben rögzített feltételekkel lesz érvényes.

7)      Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a szerződés hatálya alatt (a MŰ rendelkezésre bocsátásától számított 2 év) úgy változnak/bővülnek, hogy a szerződés megkötésekor ismert, és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel, vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott, vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

8)      A Szerző kifejezetten hozzájárul, hogy a Kiadó a kiadás érdekében a MŰVET elektronikus formában tárolja, többszörözze, továbbá, hogy a MŰ egyes részleteit, a tartalomjegyzéket, továbbá a kötelespéldányon felül 100 példányt promóciós céllal elektronikus úton a nyilvánossághoz közvetítse. Kiadó a promóciós célú felhasználásról köteles a Szerzőt tájékoztatni. 

9)      A Kiadó promóciós célból csökkentett áron értékesítheti a nyomtatott példányokat. Az akcióban történt értékesítés esetén a szerzői jogdíj arányosan változik.

10)   A Kiadó előzetes, írásbeli engedélyével a Szerző jogosult a MŰ más formában történő kiadására és terjesztésére harmadik személy számára felhasználási engedélyt adni. Ez esetben azonban a Kiadó az engedély megadását ellenérték fizetéséhez kötheti.

11) Amennyiben a szerző a kiadóval külön megegyezve a kiadás díját részletekben fizeti, úgy a munkafolyamatokat akkor végzi el a kiadó, ha az adott folyamat kifizetésre került. Megjelenés a teljes összeg kifizetése után lehetséges.

III. A mű rendelkezésre bocsátása

12)   A Szerző a MŰVET elektronikus, a Kiadó által meghatározott formában tartozik a Kiadó részére átadni a www.platinumkiado.com oldalon meghatározott módon (Formázási követelmények menüpont).

13) A szerző elfogadja a www.platinumkiado.com oldalon rögzített anyagleadási feltételeket.

14)   A MŰ feltöltésétől számított három hónapon belül a Kiadó köteles a mű elfogadása, kijavítása, megrendelt szolgáltatás elvállalása, illetőleg visszautasítása kérdésében írásban nyilatkozni. Ezt a határidőt a Kiadó egy alkalommal, legalább 20 nappal a határidő lejárta előtt, indokolt esetben legfeljebb 30 nappal írásban meghosszabbíthatja. Amennyiben a szerző szerkesztői szakértői szolgáltatást kér, a kiadó fenntartja a jogot, hogy ha a szerkesztő kéréseit a szerző nem veszi figyelembe akkor a kiadást időszakosan szüneteltesse. A szerző tudomásul veszi, hogy a kiadás csak akkor folytatódik, ha a szerkesztői változásokat elfogadja, vagy a kiadóval ebben megegyeznek. A szerző elfogadja, hogy ezen okból a szerződés felmondására nincs lehetőség.

a.) A kiadó fenntartja a jogot, hogy a nyomtatott példányok értékesítését csak a szerző jóváhagyása után kezdje meg. E jóváhagyásra a nyomtatott példányok kézhezvétele után van lehetőség. Ennek feltételeit az aktuális szolgáltatás ártáblázat tartalmazza.

b.) A kiadó fenntartja a jogot, hogy amennyiben a nyomtatott könyvből 1 éven keresztül nem értékesítenek példányt, akkor annak értékesítését átmenetileg szüneteltesse.

15)   A Szerző hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kiadó a MŰVET szerkessze, azon – annak tartalmi integritását nem érintve – kisebb változtatásokat eszközöljön. ( pl. layout, stb.)

16)   A Kiadó a MŰ jelen szerződésben meghatározott formátumban történő felhasználását teljes egészében, vagy annak egy részében is megtagadhatja, amennyiben a MŰ szellemi tulajdonjoga iránt kétségek merülnek fel, a MŰ tartalmának egésze, vagy annak egy része a Kiadó megítélése szerint jogellenes, vagy a Kiadó üzletpolitikájával ellentétes. A Kiadó a már kiadott MŰ vonatkozásában is megtagadhatja annak további terjesztését, amennyiben a jelen pontban meghatározott körülményekről csak a kiadást követően szerzett tudomást.

Kiadó a MŰ közzétételét (kiadását) indokolás nélkül megtagadhatja,

 • ha a Szerző személye nem ellenőrizhető, vagy az ellenőrzés eredménytelen maradt.
 • ha a mű jogtisztaságával kapcsolatban kétségek merülnek fel.
 • ha a mű tartalmának közlése (ideértve a képanyagot is) jogszabályba ütközik.

17)   A feltöltött MŰ módosítását a Szerző csak kivételes esetben kérheti. A módosítás engedélyezése tárgyában a Kiadó a kérelem elküldésétől számított két hónapon belül dönt. Második kiadást csak kiadott, és minden megkezdett munkafolyamat befejezése után engedélyezünk. A második kiadás feltöltésével az első kiadásra vonatkozó szerződés megszűnik és a feltöltéskor megkötött új szerződés lép életbe.

 1. A szerzői díj

18)   A Szerző kizárólag az eladott példányszámok után befolyt bevételből jogosult jogdíjra, az alábbi százalékoknak megfelelően:

 • Kiadó által üzemeltetett online könyváruházon (www.platinumkiado.com) keresztül történő e-könyv vásárlás esetén a Szerzőt illeti az eladási ár 80%-a.
 • Kiadó más partnerei áruházában (részleteket megtalálja a www.platinumkiado.com) való értékesítés esetén az eladási ár 30%-a illeti meg a Szerzőt.
 • Amennyiben a Kiadó webáruházára a Partnerprogramon keresztül érkezik a vásárló, úgy a szerző tiszteletdíja az eladási ár 55%-a.
 • A fenti százalékoknak megfelelő szerzői díjak bruttó összegként kerülnek elszámolásra.
 • A szerző által értékesített könyvek esetén a kiadó az e-könyv ár 20%-ára jogosult.

19)   Szerző a 8. pontban meghatározott promóciós célú felhasználás fejében ellenértékre nem jogosult. A könyvfeltöltés során megrendelt mintapéldányok után a szerző honoráriumra nem jogosult.

20)   A Szerző az erre a célra kialakított, és a Szerző által a részére biztosított belépési adatokkal megtekinthető internetes felületen naprakész adatokon keresztül ellenőrizheti az eladott példányszámokat, és a befolyt vételárat. A jogdíjkifizetés minimum összege 20.000 Ft. A kifizetést a könyvesbolti oldalon található szerzői oldalon lehet kérni. Az elszámolás bruttó összegben történik (Az összeg tartalmazza az összes kifizetendő járulékot vagy áfát.). A kifizetett összeg után a Szerzőt terhelő adók, járulékok és más költségvetési befizetési kötelezettségek a Szerzőt terhelik.

21)   Kiadó az értékesítő késedelmes fizetéséért nem tehető felelőssé. Ebben az esetben a késedelem tényéről köteles a Szerzőt tájékoztatni. A Szerző a jelen szerződés elfogadásával kijelenti és elfogadja, hogy az értékesítő késedelmes fizetése miatt a Kiadó és a Szerző között a késedelem polgári jogi jogkövetkezményei nem állnak be, azaz a Kiadó nem fizet késedelmi kamatot, és nem kötelezhető a késedelemből eredő kár megfizetésére.

22)   A Kiadó a nemzetközi portálokon történt vásárlást az adott napi MNB vételi árfolyamán átváltja forintra, így a szerző már a végleges bruttó összeget látja forintban.

 1. Felelősség

23)   A Szerző tudomásul veszi, hogy a Kiadó a művet elektronikus formában tárolja. A Kiadó minden elvárható műszaki intézkedést megtesz a MŰ biztonságos tárolása érdekében. A Kiadó nem felelős az általa elektronikusan tárolt adatok – ideértve magát a művet is – megsemmisüléséért, megsérüléséért, ha ezen események tőle független, vagy olyan oknál fogva következtek be, amelyet a legnagyobb gondosság mellett sem lehetett előre látni, megelőzni vagy elhárítani. A Szerző felelősségi körébe tartozik, hogy a mű elektronikus példányával a Kiadó részére történő átadástól (eljuttatástól) függetlenül rendelkezzen. A Kiadó nem felelős a Szerző számítástechnikai, informatikai eszközeinek hibáiért, az elektronikus kapcsolattartásban bekövetkezett hibákért, időszakos vagy tartós zavarokért, ha azok a szolgáltatók érdekkörében bekövetkező okból állnak elő. A Kiadó a saját érdekkörében előálló hibákat – az elháríthatatlan külső okot kivéve – 24 órán belül elhárítja.

24)   A Szerző tudomásul veszi, hogy a Kiadó által terjesztett vagy nyilvánosságra hozott MŰ részlete, szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás, és az ott megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben, harmadik személy által átvehető, feltéve, hogy az átvevő művet nem használják fel üzletszerűen. A Szerző tudomásul veszi továbbá, hogy természetes személy a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott kereteken belül magáncélra a műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti, a szerzői jogról szóló törvényben rögzítettekkel összhangban álló, harmadik személy általi felhasználásért Kiadó felelőssé nem tehető.

25)   Kiadót semmiféle jogi és anyagi felelősség nem terheli a MŰ harmadik személy által történő jogosulatlan felhasználásából eredő kárért, és a Szerző a Kiadóval szemben kifejezetten lemond az ilyen jogosulatlan felhasználásából eredő igényének érvényesítéséről. A harmadik fél általi jogosulatlan felhasználás ellen bármelyik fél önállóan is felléphet, ilyen eljárás indítására a Szerző kifejezetten felhatalmazza a Kiadót. Felek együttműködnek, és minden szükséges segítséget megadnak egymás számára minden olyan eljárásban, amelyet a mű harmadik fél általi jogosulatlan felhasználása miatt indított bármelyik fél.

 1. A Szerző és a Kiadó közötti kapcsolattartás

26)   A felek nyilatkozataikat elsősorban elektronikus úton közlik egymással. A Szerző elfogadja, hogy az elektronikus úton küldött értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A Szerző köteles az elektronikus címe (e-mail), a postacíme valamint a telefonszámának megváltozását a Kiadóval 5 munkanapon belül közölni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért kizárólag a Szerző felelős.

27)   A Kiadó az elektronikusan küldött értesítéseket, elszámolásokat olyan formában közli, hogy azokat a Szerző kinyomtathassa.

VII. A Szerződés tartama, megszűnése

28)   A felek közötti szerződés határozott időre, két évi időtartamra jön létre a 6) pontban meghatározottak szerint. A két év lejárta előtt egy hónappal a szerződés megszűnésének időpontjára felmondható. Amennyiben felmondásra nem kerül sor, a szerződés automatikusan két évvel meghosszabbodik.

29)   A Szerző a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel fennálló felmondási jogát [Szjt. 51. § (1) bek.] a szerződés létrejöttétől számított két évig nem gyakorolhatja.

30)   A jelen szerződés a határozott idő lejárta előtt csak azonnali hatályú felmondással, és a jelen pontban meghatározott esetekben szűnhet meg. A Szerző azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Kiadó esedékes fizetési kötelezettségének fizetési felszólítás ellenére a fizetési határidő lejártát követő 90 napon belül nem tesz eleget. Nem tekinthető a Kiadó szerződésszegésének, ha a fizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása a Szerző hibájából, mulasztásából, téves adatszolgáltatásából, téves számlakiállításából származik. Kiadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a kiadás megtagadásának lenne helye, továbbá, ha a Szerző a Kiadónak kárt okoz, ideértve azt az esetet is, ha a kizárólagos kiadói jogra vonatkozó szabályokat a Szerző megszegi. 

VIII. A szerző személyhez fűződő jogai, adat-és titokvédelem

31)   A Kiadó a szerződéssel megszerzett felhasználási jog gyakorlása során – a felhasználás jellegéhez igazodó módon – a Szerző nevét az általa a MŰ feltöltésekor megadott módon tünteti fel.

32)   A Kiadó is jogosult a szerződés tartama alatt a Szerző névfeltüntetési, és a mű egységének védelméhez fűződő jogának védelmében fellépni.

33)   A Kiadó a Szerző személyes adatait a szerződés fennállásának időtartama alatt tarthatja nyilván. Szerző kifejezetten hozzájárul, hogy a Kiadó a részére átadott adatokból önálló adatbázisokat képezzen (például keresési adatbázisok kialakítása a szerzők neve, műcímek, műfajok, tartalmi adatok stb. alapján).Szerző a személyes adatainak a kezeléséhez kifejezetten hozzájárul, azzal, hogy csak olyan személyes adata kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

34)   Szerző a jelen szerződésből eredően tudomására jutott, a Kiadó működésével kapcsolatos adatokat, így különösen a megrendelés állományra, bevételre, elszámolásra vonatkozó adatokat üzleti titokként kezeli, és azokat harmadik fél előtt nem tárhatja fel. A Szerző felel azért a kárért, amely az üzleti titoktartási kötelezettség megszegéséből eredően a Kiadót éri.

35)   A Szerző tudomásul veszi, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény (1996. évi LVII. tv.) értelmében tilos üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni vagy felhasználni, valamint jogosulatlanul mással közölni vagy nyilvánosságra hozni. Üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzésének minősül az is, ha az üzleti titkot a jogosult hozzájárulása nélkül, a vele – a titok megszerzése idején vagy azt megelőzően – bizalmi viszonyban vagy üzleti kapcsolatban álló személy közreműködésével szerezték meg.

 1. Záró rendelkezések

36)   A jelen szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik, és az ebben nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó magyar jogszabályokat kell alkalmazni. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt, a jogszavatosságra pedig az eladónak a tulajdonjog átruházásáért való, a Ptk. adásvételi szabályai között meghatározott szavatosságára irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a Kiadó a felhasználás megkezdése után elállás helyett a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

37)   A Szerző és a Kiadó megtesz mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

38) A Szerző kijelenti, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § alapján nem él elállási és felmondási jogával a szerződéskötést követő tizennégy napig.

39) A Szerző jelen szerződéssel egyidejűleg elfogadja a Platinum Kiadó üzletszabályzatát.